Przejdź do treści
I. Durczok, K. Wistuba S.C.

Kancelaria Radców Prawnych Aurum

Kancelaria Aurum

Co nas wyróżnia

Specjalizacja

Specjalizacja Kancelarii koncentruje się na świadczeniu usług prawnych z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa konsumenckiego.  

Praktyka sądowa w tych obszarach pozwala nam zidentyfikować potrzeby Klienta i dostosować do nich kierunek prowadzonych działań postępowań sądowych.

 • Doradztwo prawne

 • Prowadzenie procesów sądowych

 • Pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu

to czynności, które wykonujemy dla naszych Klientów.

Obszary praktyki

Kancelaria rozwija praktykę świadcząc usługi w następujących, szczegółowych obszarach:

 

Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • Sprawy o rozwód

 • Sprawy o zasądzenie alimentów

 • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi

 • Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Z zakresu prawa konsumenckiego:

 • Sprawy związane z wadliwością zakupionego towaru (rękojmia i gwarancja)

 • Sprawy związane z nienależytym wykonaniem usługi

Indywidualne podejście

Świadczymy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – niezależnie od formy działalności

Poza podstawowymi zagadnieniami, wymienionymi wcześniej,  praktyka Kancelarii obejmuje znacznie szerszy zakres spraw w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Obejmuje ona między innymi:

 • Windykacje należności

 • Tworzenie lub opiniowanie umów i innych dokumentów, mających znaczenie prawne

 • Doradztwo prawne w indywidualnych sprawach

 • Reprezentowanie Klienta w procesach sądowych i postępowaniach administracyjnych

O kancelarii

Zespół Kancelarii składa się z radców prawnych, prawników (w tym aplikantów radcowskich) oraz personelu pomocniczego.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa konsumenckiego i w tych kierunkach rozwijamy nasze specjalizacje.

Organizacja pracy Kancelarii zapewnia naszym Klientom korzyść posiadania prawnika – opiekuna, który zna sprawy swojego Klienta i potrafi dostosować świadczone usługi do jego potrzeb.

Oferta

Skorzystanie z pomocy prawnej wiąże się z licznymi pytaniami i wątpliwościami, związanymi między innymi z ceną usługi i zasadami rozliczeń, sposobem kontaktu z prawnikiem czy też czasem trwania usługi. 

Oferujemy bezpłatną wstępną konsultację, w ramach której Klient otrzymuje informację w tych podstawowych kwestiach. 

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu :(+48) 32 700 70 60

kancelariaslask.pl

Usługi

Porady prawne

Przed rozpoczęciem procesu sądowego warto zasięgnąć opinii prawnika na temat istniejących możliwości rozwiązania problemu. Dzięki zasięgnięciu porady prawnej Klient jest w stanie zorientować się co do możliwych kierunków, w jakich potoczy się sprawa oraz zaplanować swoje działania w tym zakresie.

Reprezentacja

Samodzielne występowanie w procesie sądowym wiąże się z wieloma niewiadomymi, koniecznością poświęcenia czasu oraz z ryzykiem niewłaściwego zachowania w toku procesu, które wpłynie na jego wynik. Skorzystanie z pomocy profesjonalisty pozwala na zminimalizowanie tych ryzyk oraz daje poczucie komfortu, że interesy klienta będą bronione w należyty sposób.

Windykacja

Opóźnienia w płatnościach to prawdziwa zmora dzisiejszego biznesu. Zdarza się, że sami nie mogą Państwo spłacić wierzycieli, gdyż dłużnik zwleka z zapłatą należnych Państwu pieniędzy? Kancelaria udzieli wszelkiej pomocy, aby mogli Państwo zapomnieć o takich problemach. Analiza wypłacalności, monitoring płatności, pieczęć windykacyjna to tylko niektóre metody ochrony Państwa należności. W razie potrzeby uruchomimy machinę pełnej windykacji, która kompleksowo oddziałuje na dłużnika. Dołożymy wszelkich starań, by odzyskać Państwa pieniądze!

Szkolenia

Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności poprzez cykl profesjonalnych szkoleń dedykowanych dla pracowników Firm korzystających z Pakietów Kancelarii. Dzięki kulturze dzielenia się wiedzą, każdy przedsiębiorca współpracujący z Kancelarią jest w stanie podnieść poziom wiedzy prawnej w swojej firmie i samodzielnie rozwiązać wiele praktycznych problemów, związanych z prowadzeniem biznesu.

Najczęsciej zadawane pytania

Windykacja - FAQ

Windykacja to działania, które zmierzają do odzyskania należności przysługującej naszemu Klientowi od jego dłużnika. Można wyróżnić kilka rodzajów windykacji, zależnie od momentu, w którym podejmujemy się wykonania zlecenia.

Prawnicy Kancelarii podejmują kontakt z dłużnikiem – telefoniczny, korespondencyjny lub osobisty – w celu ustalenia, czy należność zostanie spłacona dobrowolnie. Ten etap windykacji powinien zakończyć się ugodą, w której strony ustalają warunki spłaty zadłużenia. Do działań podejmowanych przez prawnika należy prowadzenie negocjacji warunków spłaty zadłużenia oraz przygotowanie tekstu ugody. Prawnicy Kancelarii Aurum posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu windykacji polubownej na obszarze całego Śląska, w szczególności zaś na terenie miast: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski i Racibórz.

W pierwszej kolejności dokonujemy analizy sprawy, prosimy Klienta o dostarczenie dokumentów i innych potrzebnych informacji. Pozwala to przewidzieć przebieg procesu oraz szacunkowo określić czas jego trwania. Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawę w sposób kompleksowy. Na etapie sądowym pojawiają się również propozycje polubownego zakończenia sporu – dłużnicy często są motywowani wysokimi kosztami procesu, jakimi zostaną obciążeni po zakończeniu sprawy. Niejednokrotnie bardziej opłacalne dla dłużnika jest zawrzeć ugodę lub dobrowolnie spłacić zadłużenie, niż prowadzić długi i uciążliwy proces sądowy, którego wynik jest oczywisty i doprowadzi finalnie do obciążenia dłużnika znacznymi kosztami.

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, jeżeli dłużnik nie dokonuje spłaty dobrowolnie, sprawa kierowana jest do komornika sądowego celem rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. W toku tego postępowania komornik poszukuje majątku dłużnika, dokonuje jego zajęcia i w razie potrzeby – sprzedaży. Postępowanie egzekucyjne toczy się zgodnie z obowiązującymi przepisami, których nieznajomość po stronie wierzyciela jest często przyczyną niepowodzenia egzekucji. Prawnicy Kancelarii czuwają nad prawidłowym przebiegiem postępowania oraz dbają, aby wykorzystane zostały wszystkie możliwe i uzasadnione sposoby egzekucji.
W każdej sprawie indywidualnie oceniamy jaki rodzaj windykacji powinien zaleźć zastosowanie, tak aby wierzyciel uzyskał zapłatę zaległej kwoty. Niejednokrotnie podejmujemy działania niestandardowe celem ustalenia majątku dłużnika i prowadzenia z niego egzekucji. W sprawach windykacyjnych nie istnieje jeden, wypracowany szablon działania, który zapewnia 100 % sukcesu. Konieczna jest kreatywność poparta doświadczeniem, aby podejmowane działania wywierały optymalne skutki.
Możesz rozpocząć windykację jak tylko upłynie termin zapłaty Twojej należności. Poza typowymi działaniami windykacyjnymi, wykonujemy na rzecz Klientów usługę określaną jako „monitoring płatności”, co oznacza, że prawnicy Kancelarii na bieżąco monitorują stan zaległości dłużnika, co do którego Klient nie zamierza póki co wszczynać klasycznej windykacji sądowej lub egzekucyjnej.
Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z nieterminowymi płatnościami. Można jednak podejmować działania, które pozwolą je zminimalizować oraz uprościć i przyspieszyć ewentualne postępowanie windykacyjne. W pierwszej kolejności należy zadbać o prawidłową dokumentację, związaną ze świadczonymi przez firmę usługami. Dotyczy to zwłaszcza zawarcia pisemnej umowy i uzyskania pisemnego potwierdzenia wykonania usługi. Uzgodnienia dokonywane z kontrahentem należy w miarę możliwości utrwalać na piśmie lub w formie korespondencji e-mail. Wszystko to ogranicza możliwość powoływania się przez dłużnika na pozorne zarzuty, które mogą znacznie przedłużyć postępowanie. Ponadto wierzytelności można zabezpieczać – narzędzi w tym celu jest kilka, od skomplikowanych, takich jak hipoteka i przewłaszczenie na zabezpieczenie, aż po proste formy, takie jak weksle i poręczenia osób fizycznych. Każdy z tych środków zwiększa szansę na bezproblemowe odzyskanie należności. Prawnicy Kancelarii zapewniają doradztwo niezbędne do uzyskania wymienionych zabezpieczeń.
Konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu. Może to nastąpić w biurze Kancelarii w Rybniku lub też poprzez wysyłkę podpisanego dokumentu za pośrednictwem poczty. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę sądową i skarbowa od pełnomocnictwa oraz dostarczyć dokumenty. Dalsze czynności wykonuje już pełnomocnik. Kancelaria Aurum zapewnia Klientowi reprezentację w toku całego postępowania windykacyjnego.
W pierwszej kolejności są to koszty związane z samym faktem wszczęcia windykacji. Są to koszty należne organom państwowym i innych podmiotom, niezależne od Kancelarii (opłata sądowa, opłata skarbowa). Ponadto Klient ponosi koszty przejazdów na miejsce wykonania czynności windykacyjnych lub do siedziby organów, przed którymi toczy się postępowanie. Nie dotyczy to lokalizacji na terenie miasta Rybnika, Żor, Jastrzębia Zdrój i Wodzisławia Śląskiego. Wynagrodzenie Kancelarii najczęściej zawarte jest w stałej opłacie ryczałtowej, przewidzianej w zawartej z Klientem umowie.
Powinniśmy otrzymać od Klienta informację o wszystkich dokumentach i okolicznościach dotyczących sprawy. Prowadzący sprawę prawnik decyduje które z dostępnych dokumentów będą konieczne celem przeprowadzenia windykacji. Najczęściej będzie to umowa/zamówienie, faktury VAT lub rachunki, które dokumentują należność i ewentualna korespondencja stron.
Szanse odzyskania należności zależne są od sytuacji majątkowej dłużnika oraz momentu, w którym windykacja jest prowadzona. W każdej konkretnej sprawie, prawnik prowadzący informuje Klienta o wiadomej mu sytuacji dłużnika oraz o okolicznościach, które mogą utrudnić windykację.
Firmy windykacyjne posiadają najczęściej wąski zakres działania, nakierowany wyłącznie na ściąganie należności. W przypadku kancelarii prawnej, zakres świadczonych usług jest znacznie szerszy. Jest to szczególnie istotne w momencie, kiedy w toku windykacji sądowej pojawia się skomplikowane zagadnienie prawne, od którego nieraz zależy wynik procesu. Przy okazji prowadzonych na rzecz Klienta spraw, prawnicy Kancelarii udzielają Klientowi rekomendacji co do działań, jakie można podjąć celem uniknięcia podobnego problemu w przyszłości. Wskazujmy również ewentualne wady w dokumentacji, które mogą utrudniać szybkie i skuteczne odzyskiwanie długów.
Tak, każdy wierzyciel może samodzielnie prowadzić windykację. Musi mieć jednak świadomość, że nawet najprostsze sytuacje wymagają wiedzy prawnej. Niejednokrotnie w toku prostego procesu windykacyjnego zachodzi ryzyko popełnienia błędu, który w skrajnych przypadkach może spowodować przegranie procesu, mimo iż obiektywnie należność wierzycielowi przysługiwała. W razie korzystania z usług Kancelarii, to prawnik dba o zachowanie wszystkich niezbędnych formalności i ponosi odpowiedzialność za ewentualne zaniechania.

Porady prawne - FAQ

Porady prawne to ogólne określenie dla szeregu usług świadczonych przez prawników Kancelarii. Przede wszystkim obejmuje ono doradztwo prawne, a więc udzielanie ustnych albo pisemnych informacji/opinii prawnych na temat konkretnego zagadnienia. Porady prawne to również sporządzanie rożnego rodzaju dokumentów dla Klienta, lub też sporządzanie opinii na temat przekazanych przez Klienta dokumentów. Duży procent działalności Kancelarii obejmuje sporządzanie lub analizę umów, przygotowywanie projektów korespondencji do kontrahentów Klienta lub też bezpośrednie prowadzenie takiej korespondencji w imieniu Klienta. Prawnicy Kancelarii biorą również udział w spotkaniach z kontrahentami Klientów, negocjacjach oraz niektórych czynnościach wykonywanych przez Klienta w ramach jego działalności, przy których może być wskazany udział prawnika.
Porada prawna może przybrać różne formy.
 1. Standardowo jest to osobista wizyta Klienta w biurze Kancelarii. Klient przedstawia zagadnienie prawne oraz stosowne dokumenty, a prawnik udziela odpowiedzi. Jeżeli zagadnienie prawne jest skomplikowane, doradzamy dodatkowo sporządzenie odpowiedniej informacji w formie elektronicznej lub pisemnej, tak aby Klient miał czas na zapoznanie się z analizowanym zagadnieniem.
 2. Porady prawne udzielane są również w formie elektronicznej (e-mail). Bardzo często zdarza się, że Klient nie dysponuje odpowiednią ilością czasu, aby umówić się na osobistą wizytę z prawnikiem w biurze Kancelarii. Nie stanowi to jednak problemu, ponieważ w dobie powszechnego dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, udzielanie porad prawnych w formie elektronicznej należy do standardu.
 3. Często Klient Kancelarii potrzebuje uzyskać konkretnej, zwięzłej informacji na interesujący go temat. Stąd porady prawne udzielane są również w formie telefonicznej. Pozwala to zaoszczędzić znaczną ilość czasu, który jest przecież bezcenny dla każdego przedsiębiorcy. Zdalne formy udzielania porad prawnych sprawdzają się przede wszystkim w przypadku Klientów Kancelarii, posiadających siedzibę poza terenem Śląska.
Czas pracy niezbędny do udzielenia porady prawnej jest wliczany w limit usług prawnych, jaki przysługuje Klientowi w ramach danego Pakietu. Po przedstawieniu pytania prawnego i przeprowadzeniu jego analizy, prawnik podaje do wiadomości Klienta jaki jest nakład pracy niezbędny do udzielenia porady. Różni się on w zależności od charakteru zagadnienia prawnego, podlegającego analizie. Proste porady prawne udzielane są „od ręki” w trakcie bezpośredniej rozmowy. Nieraz jednak sprawa wymaga głębokiej analizy, przeglądu orzecznictwa sądowego lub zapoznania ze znaczną ilością dokumentów – wówczas nakład pracy prawników Kancelarii ulega zwiększeniu. Jeżeli jednak czas pracy nad danym zagadnieniem przekracza wymiar limitu przysługującego Klientowi, jest on o tym informowany przez prawnika celem wyrażenia zgody na świadczenie usług w ramach stawki pozapakietowej.

Reprezentacja - FAQ

Reprezentacja to usługa, w której Kancelaria zastępuje Klienta przed sądem lub organem, przed którym toczy się określone przez przepisy prawa postępowanie. Klient udziela pełnomocnictwa prawnikowi Kancelarii, który następnie czuwa, aby interesy Klienta były chronione w najpełniejszym wymiarze.
Nakład pracy niezbędny do wykonania zastępstwa przez prawników Kancelarii wliczany jest w limit usług prawnych, przewidziany w danym Pakiecie (ryczałcie). Dodatkowe koszty, które ponosi Klient obejmują koszty niezależne od Kancelarii, takie jak opłaty sądowe, skarbowe, opłaty za udostępnienie dokumentów itp. Klient ponosi również koszty dojazdów do siedziby sądów/organów przed którymi toczy się dane postępowanie. Podobnie jak w przypadku usług windykacyjnych, Klient nie ponosi kosztów dojazdu na teren takich miast jak Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój i Wodzisław Śląski.
Prawnicy Kancelarii Aurum reprezentują zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności, jak również przedsiębiorców przed wieloma instytucjami. Przede wszystkim są to jednak sądy powszechne oraz organy prowadzące postępowania administracyjne (np. organy jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe kolegia odwoławcze itp.).
Prawnicy Kancelarii prowadzą procesy sądowe terenie całej Polski. Największy odsetek postępowań sądowych ma naturalnie miejsce na obszarze Śląska, zwłaszcza takich miast jak Rybnik, Gliwice czy Katowice. Prowadzimy również spory przed sądami w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie oraz w Gdańsku. Odległość nie odgrywa w zakresie usług reprezentacji żadnego znaczenia.

Szkolenia - FAQ

Koszt szkolenia określany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę jego tematykę, życzenia Klienta oraz ogólny nakład pracy, wymagany celem jego przygotowania. W pierwszej kolejności koszty te rozliczane są w ramach posiadanego przez Klienta Pakietu usług Kancelarii.
Często zdarza się, że przedsiębiorcy przy wykonywaniu swojej działalności korzystają z pomocy wykwalifikowanych pracowników lub podwykonawców. Na ogół jednak osoby te – pomimo, iż są fachowcami w swojej dziedzinie – nie posiadają wiedzy prawnej, która mogłaby ochronić interesy przedsiębiorcy w konfliktowych sytuacjach, które wiążą się z prowadzoną działalnością. Takie czynności jak przyjęcie i odpowiedź na reklamację czy też sporządzenie protokołu odbioru dzieła wymagają pewnej wiedzy prawnej. Kancelaria Aurum wychodzi naprzeciw potrzebom Klienta w tym zakresie, oferując możliwość organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń tematycznych, zarówno dla pracowników firmy, jak i kadry zarządzającej.
Tematy szkoleń są najczęściej opracowywane we współpracy z Klientem. W pierwszej kolejności analizie poddawany jest profil działalności firmy. Następnie typujemy obszary ryzyka, jakie wiążą się z daną działalnością. Na końcu zaś formułujemy konkretne zagadnienia prawne, których przybliżenie rekomendujemy Klientowi, celem zminimalizowania ryzyka związanego z branżą, w której firma prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia w tematach wskazanych przez Klienta, z uwzględnieniem jego indywidualnych życzeń. Przykładowe tematy szkoleń: Windykacja należności, sposoby zabezpieczenia płatności, zasady rozwiązywania umów zawartych z kontrahentami, zasady rozwiązywania umów o pracę, odpowiedzialność materialna pracowników, zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Dane kontaktowe

Informacje

NIP: 6423188155
REGON: 243695933